Schelpen

Het Zwin

Rond het begin van onze jaartelling drong de zee ver het land binnen. Er ontstond er een binnenzee met een uitgebreid stelsel van geulen en kreken. In de 13e en 14e eeuw was deze zeearm, ’t Zwyn, een belangrijke vaarweg naar Brugge. De steden aan het Zwin, waaronder Brugge, Damme en Sluis,  werden bloeiende handelscentra. Ze verloren hun handelspositie toen de geul steeds ondieper en uiteindelijk onbevaarbaar werd. In latere eeuwen werd het Zwin grotendeels ingepolderd.

Slufter en poldertjes
Het Zwin is een slufter: een strandvlakte achter de duinen die in open verbinding staat met de zee. Direct achter de geulmonding ligt zandstrand, meer naar binnen liggen duinen en schorren. Achter de duinenrij liggen twee kleine polders, die in beheer zijn bij het Zeeuwse Landschap: de Kievittepolder en de Oudelandsepolder. In de Zwinweide, ooit een zijgeul van het Zwin, is zeer gevarieerd gebiedje waar zoet en zout elkaar op kleine afstand afwisselen. Dankzij de afwisseling tussen nat en droog, zout en zoet, en klei en zand kent het hele gebied kent een grote variatie in plantengroei.

Het Zwin in verandering
Om het Zwin te behouden worden er momenteel grootschalige ingrepen gedaan.
Op de website zwininverandering vindt u alle informatie over dit Vlaams-Nederlandse project en wordt u op de hoogte gehouden van de actuele stand van zaken.

Let op: De eerste werkzaamheden aan de Zwingeul zijn inmiddels afgerond. De geul is breder en dieper gemaakt. Er stroomt nu meer water, met meer kracht het natuurgebied in en uit.
Ter plekke staan borden die wijzen op het gevaar dat dit met zich meebrengt.
In de flyer 'Veiligheid in de Zwingeul' vindt u een nadere uitleg over de veranderde omstandigheden.

> Kijk hier voor meer route informatie!

Het Zwin